Služby

Finančné účtovníctvoV závislosti od požiadaviek klientov, poskytujeme okrem bežného spracovania účtovníctva a miezd, taktiež “komplexný finančný servis“, zvyčajne založený na dlhodobej spolupráci. Pod “komplexným finančným servisom“ rozumieme poskytovanie služieb na úrovni interného ekonomického oddelenia.

 • #vedenie podvojného účtovníctva
 • #vystavovanie faktúr
 • #sledovanie splatnosti pohľadávok a záväzkov
 • #zabezpečenie platobného styku
 • #poradenstvo v oblasti účtovníctva a daní


 • Komplexný finančný servis

 • // spracovanie účtovných dokladov (kontrola formálnej správnosti)
 • // spracovanie mesačných účtovných uzávierok (predkontácie na účtovných dokladoch, inventarizácia účtov, príprava výstupov podľa požiadaviek objednávateľa)
 • // vedenie evidencie a spracovanie inventarizácie investičného majetku, vypracovanie odpisových plánov
 • // vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • // poskytovanie účtovného poradenstva
 • // zostavenie všetkých daňových priznaní vzťahujúcich sa na činnosť objednávateľa (daň z pridanej hodnoty, daň z nehnuteľností, daň z motorových vozidiel, daň z príjmu právnických osôb)
 • // príprava platobných príkazov pre účely splnenia všetkých daňových povinností a doručenie príslušných tlačív (daňových priznaní a podobne) na daňový úrad v zákonom stanovenej lehote
 • // sledovanie splatnosti pohľadávok, príprava upomienok a výziev na úhradu
 • // zastupovanie objednávateľa a komunikácia s daňovými orgánmi
 • // spracovanie ročnej účtovnej závierky a vypracovanie zákonom stanovených príloh (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky)

ostatné služby